اول اکتبر روز جهانی همبستگی با مردم هزاره را جاودانه کنیم!

شبکه سراسری مردم هزاره ازاقشارمختلف جامعه ی هزاره اعم از زن و مرد و پیر و جوان در سراسرجهان می خواهد تا روز”اول اکتبر” امسال بیشترازسالهای گذشته، درهر شهر و دیاری که هستند به خیابان ها سرازیرشوند و با حضور پررنگ و پرشورشان ازروز “همبستگی جهانی با ملت هزاره” در سراسر جهان تجلیل کنند و صدای شان را به گوش جهانیان برسانند.

اکنون پس ازچند سال سعی و تلاش خستگی ناپذیرمردم سرافراز هزاره درنقاط مختلف جهان وهمگامی آنان با شبکه سراسری مردم هزاره، “اول اکتبر” به یکی از ناب ترین فرصت ها برای ابراز وجود، ایجاد هماهنگی وهمسبتگی بیشتر و جلب افکارعمومی جهان نسبت به وضعیت هزاره ها تبدیل شده است. از این رو امسال دراین زمینه، شبکه سراسری مردم هزاره با همکاری موسسه سینمایی دید نو درنظردارد با مواد تصویری (خصوصن ویدیو) که مردم ازگردهمایی های مختلف شان دراین روز از نقاط مختلف جهان به این شبکه می فرستند، یک فیلم مستند بسازد و برای معرفی بیشتر و بهترمردم هزاره، آنرا به جشنواره های بین المللی فیلم فرستاده و درد و رنج مردم هزاره و روز جهانی همبستگی با آنان را ثبت تاریخ نماید.

بدینوسیله ازتک تک هماهنگ کنندگان تجمعات و راه پیمایی های “اول اکتبر” درکشورهای مختلف جهان تقاضامندیم تا با هماهنگی قبلی، ازراه پیمایی هایشان تصویربرداری نموده و با اشتراک کنندگان سنین مختلف مصاحبه نیز انجام دهند.

ازسویی، به منظورکیفیت هرچه بهتراثر نهایی توصیه می گردد، درشهرهای مختلف، پیش ازپیش، با دوستانی که تصویربرداری حرفه ای بلد هستند وامکانات نسبتن حرفه ای یا نیمه حرفه ای دراختیاردارند، تماس گرفته شود وازهمکاری آنان دراین روزمهم بهره جسته شود.

درضمن، تصویربرداری با تلفن های هوشمند از این روز مهم به منظوراشتراک گذاری درشبکه های اجتماعی مختلف به منظور معرفی هرچه بیشتراین روز نیز توصیه می شود.

از دیگر کارهای مهم برای این روز، می توان ایجاد ارتباط با خبرنگاران و اطلاع رسانی به رسانه های محلی و بین المللی درشهرهای مختلف جهان را نام برد.

دوستان می توانند ویدیوهای شانرا در”دی وی دی” به آدرس پستی شبکه سراسری مردم هزاره که دراختیارشان قرارخواهد گرفت بفرستند.

قومای گرانقدر در سراسر جهان!

هرکدام تان مسئولیت دارید تا به عنوان سفیران مردم خود عمل نموده و برای بیان واقعیت های ملت هزاره و معرفی فرهنگ، تاریخ و درد و رنج ملت خویش در سراسر جهان تلاش کنید.

برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ روز اول اکتوبر از طرف شبکه ی سراسری مردم هزاره “روز همبستگی جهانی با مردم هزاره” نام گذاری شد. حال برای ثبت تاریخی این روز، فرد فرد هزاره در سراسر جهان مسئولیت ایمانی و وجدانی دارد.

چنانچه در بالا آمد؛ برای تهیه ی یک فیلم مستند از این روز هر کدام تان در هر شهری که زندگی می کنید، می توانید سهم بارز داشته باشید. با هر وسیله ای که در اختیار دارید؛ از این روز ویدیو تهیه نموده و برای حفظ کیفیت ویدیو در صورت امکان، ویدیوها را در “دی وی دی” ثبت کرده و آنرا سر فرصت به آدرس پستی نمایندگی شبکه ی سراسری مردم هزاره در کشور ایتالیا از طریق پُست بفرستید.

برای خواندن نسخه ی انگلیسی این پیام اینجا کلیک کنید

برای فرستادن ویدیو با ادرس امیل های زیر به تماس شوید تا آدرس پستی به شما ارسال گردد.
aminwahidi@gmail.com
br.ahang@gmail.com
info@hazarapeople.com

ازهمکاری و احساس مسئولیت تان قلبن سپاسگزاریم.

شبکه سراسری مردم هزاره

In this article

Join the Conversation