پیام شبکه ی سراسری مردم هزاره به مناسبت اول اکتبر روز همبستگی جهانی با مردم هزاره

قومای محترم، هموطنان عزیز و دوستان ملت هزاره در سراسر جهان!
LOGO_HPINsmall
شبکه سراسری مردم هزاره: چنانکه می دانید برای اولین بار در روز اول اکتبر سال ۲۰۱۱ ، شبکه سراسری مردم هزاره همراه با حزب دموکراتیک مردم هزاره در پاکستان، سازمانهای اجتماعی مربوط به جامعه ی هزاره در کشور های مختلف، نهاد های حقوق بشری، ، فعالان حقوق بشر و دوستان مردم هزاره از کشورهای مختلف جهان؛ در بیشتر از ۵۰ شهر در سراسر دنیا گردهمایی های اعتراضی بزرگی را برای عدالت خواهی و توقف کشتارمردم هزاره راه اندازی کرد.

در روز اول اکتبر سال ۲۰۱۱ ده ها هزار تن از مردم هزاره درسراسر جهان با برپایی راهپیمایی و تظاهرات گسترده، صحنه هایی تاریخی از همبستگی و اتحاد را رقم زدند و نشان دادند که مردم هزاره بدون در نظر گرفتن منطقه و مذهب می توانند یکپارچه و متحد باشند و برای توقف نسل کشی، برچیدن تبعیض و رسیدن به خواسته های برحق و انسانی خود وارد عمل شوند.

از این رو مانند سالهای گذشته این روز را همراه با مردم هزاره در سراسر جهان گرامی می داریم و متعهد می شویم که بر یکپارچگی و اتحاد خود افزوده و سد آهنینی را علیه دشمنان مردم هزاره ایجاد کنیم.
PosterPotrait3
پس از آن شبکه ی سراسری مردم هزاره برای زنده نگهداشتن جنبش عدالت خواهی و حق طلبی؛ اول اکتبر را “روز همبستگی جهانی با مردم هزاره” نام گذاری نمود و تا حال همه ساله از این روز در کشور های مختلف جهان یاد بود صورت گرفته است.

شبکه ی سراسری مردم هزاره معتقد است که برای رسیدن به عدالت و ریشه کن نمودن تبعیض و ستم نباید تنها به تجمعات اعتراضی بسنده شود. ما امیدواریم هر شهروند هزاره و دوستان جامعه ی هزاره در کشور های مختلف جهان، برای رساندن صدای عدالت خواهی جامعه ی هزاره تلاش بیشتر نموده و از راه های مختلف سعی نمایند تا تبعیض حاکم بالای جامعه هزاره را با کمک نهادهای حقوق بشری از میان برداشته و برای رسیدن به عدالت، ملت هزاره را همراهی کنند.

به همین منظور، امسال ما در این روز بزرگ عدالت خواهی، از تمام مردم هزاره، نویسندگان، فعالان مدنی، علما و دوستان مردم هزاره می خواهیم که تحرکات و فعالیت های خود را به حمایت از آرمان و خواسته های بر حق مردم هزاره در شهرها و کشور های مختلف گسترش دهند.

برادران و خواهران ارجمند!
اول اکتوبر نزدیک است و در این روز کمترین وفاداری به ملت هزاره ایستاده گی در کنار آرمان این مردم می باشد. مردمی که بیش از یک قرن، به خاطر قومیت و مذهب مورد ستم، تبعیض، بی عدالتی و کشتار سیستماتیک قرار گرفته، سرزمین های آبایی شان غصب شده و تاکنون در آتش تبعیض و بی عدالتی می سوزند.

به همگان واضح است که ملت هزاره علاوه بر قتل عام، کوچ اجباری و تبعیض، به اثر فشار حاکمان فاشیست و مستبد افغان، دچار از هم گسیختگی شده و در چهار گوشه جهان آواره می باشند. با این وجود آنان هیچ گاهی از رسیدن به عدالت نا امید نشده و همچنان استوار برای به دست آوردن خواسته های بر حق خود، از کوه های ارزگان گرفته تا خانه های سوخته بهسود، در عالم غربت و مهاجرت نیز در کشورهای مختلف به مبارزه عدالت خواهی شان ادامه می دهند و تارهای از هم گسیخته را در جامعه ی هزاره دوباره به یکدیگر پیوند می دهند.

ما در این روز از تمام سازمانها، موسسات و جریان هایی که برای عدالت اجتماعی و برابری می رزمند و به صورت عموم و از جریان های باورمند به عدالت در افغانستان دعوت می کنیم تا ازاین روز تجلیل نمایند، زیرا حمایت از خواسته های جامعه ی هزاره تنها مختص به آنان نیست بلکه درد، رنج، تاریخ و آرمان آنها مربوط به همه ی جامعه ی بشری می باشد.

شبکه سراسری مردم هزاره به این باور است آنهایی که در مقابل خواسته های برحق مردم هزاره ایستاده اند تاوان آن را از شرافت و عزت آینده گان خود خواهد پرداخت.

شبکه سراسری مردم هزاره ازاقشارمختلف جامعه ی هزاره اعم از زن و مرد و پیر و جوان در سراسرجهان می خواهد تا روز”اول اکتبر” امسال بیشترازسالهای گذشته، درهر شهر و دیاری که هستند به خیابان ها سرازیرشوند و با حضور پررنگ و پرشورشان ازروز “همبستگی جهانی با ملت هزاره” در سراسر جهان تجلیل کنند و صدای شان را به گوش جهانیان برسانند.

برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ روز اول اکتبر از طرف شبکه ی سراسری مردم هزاره “روز همبستگی جهانی با مردم هزاره” نام گذاری شد. حال برای ثبت تاریخی این روز، فرد فرد هزاره در سراسر جهان مسئولیت ایمانی و وجدانی دارد.

اکنون پس ازچند سال سعی و تلاش خستگی ناپذیرمردم سرافراز هزاره درنقاط مختلف جهان وهمگامی آنان با شبکه سراسری مردم هزاره، “اول اکتبر” به یکی از ناب ترین فرصت ها برای ابراز وجود، ایجاد هماهنگی وهمسبتگی بیشتر و جلب افکارعمومی جهان نسبت به وضعیت هزاره ها تبدیل شده است.

باید از تاریخ و اشتباهات و فراز و فرودهای آن درس آموخت و نگذاشت که تجربه های خونین دوباره تکرار شود.

شبکه سراسری مردم هزاره بار دیگر با گرامیداشت روز جهانی همبستگی مردم هزاره بر اتحاد و یکپارچگی سراسری مردم هزاره تاکید کرده و از همه ی اقشار جامعه، زن و مرد و پیر و جوان می خواهد در حرکت مشترک برای تغییر بنیادی در وضعیت فعلی سهیم باشند.

برای برچیدن ریشه تبعیض وبی عدالتی؛ ما همچنان ایستاده ایم!
ما قدرت داریم و قدرت ما در یکپارچگی و اتحاد ماست!

شبکه سراسری مردم هزاره
www.hazarapeople.com
www.facebook.com/mardomehazara

پیام شبکه سراسری مردم هزاره به مردم هزاره در کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و استرالیا در سال ۲۰۱۱

In this article

Join the Conversation