اعتراض سراسری و فعال شدن دفاع مردمی هزارستان

بیانیه ی شبکه ی سراسری مردم هزاره در مورد سربریده شدن مسافران هزاره توسط تروریست ها در زابل

شبکه ی سراسری مردم هزاره:  یک هفته قبل زمانی که چند تن از تروریست های طالب توسط مردم “دهمرده گلزار” در ولسوالی جاغوری دستگیر شدند، ده ها تن از سران پشتون همراه با وکلای غزنی در پارلمان و شورای ولایتی غزنی به جاغوری رفته و به نام صلح، تروریست های طالب را از چنگ مردم جاغوری آزاد و به سنگر های شان فرستادند تا دوباره دست به جنایت بزنند. در حالیکه مردم جاغوری خواست انسانی داشتند و آن این بود که تروریست ها حد اقل باید مسافران شان را که ماه قبل توسط همین تروریست ها به گروگان گرفته شده اند؛ تبادله کنند.

اما برای آنانیکه با رای مردم بر چوکی خانه ی ملت و شورای ولایتی غزنی تکیه زده اند، پول و رشوت و چاپلوسی برای قاتلان، اهمیت بیشتر از خون مسافران جاغوری داشت. این نماینده های خائن و خون فروش با کمال بی شرمی تروریست ها را از چنگ مردم جاغوری آزاد کردند  بدون اینکه به فکر زن و کودک مردم جاغوری باشند که در چنگ تروریست ها اسیر بودند. نمایندگان خون فروش و سران قبایل زابل قول داده بودند تا ظرف یک هفته تمام مسافران هزاره که از ماه حوت سال گذشته تا کنون در مسیر قندهار و غزنی به جرم هزاره بودن به گروگان گرفته شده اند را آزاد کنند. اما متاسفانه امروز خبر رسید که هفت تن از مسافران هزاره به شمول چهار مرد و سه زن که چندی قبل توسط تروریست های ولسوالی ارغنداب ولایت زابل به جرم هزاره بودن به گروگان گرفته شده بودند؛ به شکل بسیار غیر انسانی شکنجه و سپس سربریده شده اند. این درحالی ست که پلیس زابل در گفتگو با رسانه ها، محل دقیق نگهداری مسافران گروگان گرفته شده ی هزاره را ذکر کرده است. حالا کسی نیست از قوماندان امنیه ی زابل بپرسد که اگر از محل نگهداری مسافران آگاهی داشتی چرا و به چه دلیلی آنان را آزاد نکردی؟

کسی نیست از نماینده گان خون فروش در پارلمان و شورای ولایتی بپرسد که با کدام اطمینان و تحت چه شرایطی زندانیان تروریست را آزاد کردید ولی هیچ فکری برای آزادی مسافران هزاره نکردید؟ حالا با توجه به اظهارات آن زمان نمایندگان خائن و سربریده شدن مسافران چنین استنباط می شود که در زمان مذاکره با سران قبایل پشتون در زابل که همه هم شریک دزدان هستند و هم شریک آدم کشان و تروریستان؛ مسئله ی رهایی مسافران هزاره اصلا مطرح نبوده و نماینده های خون فروش با پاشیدن خاک برچشمان مردم، در یک معامله ی شرم آور تروریست ها را آزاد کرده اند.

به این اساس مردم درد مند و غم دیده ی هزاره در سراسر هزارستان و به خصوص در غزنی و جاغوری نبایستی در مقابل این جنایت، خیانت و خون فروشی آرام بنشینند.

شبکه ی سراسری مردم هزاره از تمام هزاره در سراسر جهان و به خصوص هزاره های افغانستان می خواهد تا به رسم اعتراض در ولایت ها و اولسوالی های هزاره، دروازه های دفاتر حکومتی که با خون مردم هزاره بازی می کند را بسته و گروه های دفاع مردمی را در سراسر هزارستان ایجاد کنند. وکلای غزنی در شورای ولایتی و پارلمان خیانتی بزرگی را در حق مردم جاغوری مرتکب شده اند. مردم باید خود درباره ی این وکلای خائن و به محاکمه کشاندن آنان اقدام کنند. زیرا به حکومت مافیایی و تروریست پرور کابل نمی شود اعتماد کرد.

شبکه ی سراسری مردم هزاره

In this article

Join the Conversation