۲۱ فبروری “آلمی روز زیبونی آبئ گی”

1541 0

ادبی آوالچی: امان آلتائی

ده سریشتے ۳ اکیڈمی؛ )آزرگی اکیڈمی(، )بلوچی اکیڈمی( و )راہشوون ادبی دیوان-بلوچستان( ده بلوچی اکیڈمی جمشود و اوماغ توره گوئی گیریفته شو. ده ای برنامه جئیرکتو میمون خوصوصی (پروفیسر سیال کاکڑ) ، ادیبا و تمام کیٹه کلونا تشریف دشت. ده ای جمشودی ادبی از آر اکیڈمی دو نفر توره گوئی کد کی از آزرگی اکیڈمی قدرتو ماسٹر مشتاق مغول و نثار احمد کوهزاد توره گوفت.

ماسٹر مشتاق مغول کی اولنه توره گوی ای جمشود بود قد منده نشنی میمونو و خوش آمد گوئی قتی قتی، بلے زیبونای کی ده آلی تامو شودو یه توره گوفت.  قدرتو مغول سائیب ای ره گوفت کی:  ده ایندوستان ۲۰۰ زیبو ده آلی تبا یه، ده اوغانیستان از خاتیر جنگ دو زیبو، ۳۰ زیبونی دیگه خروشت و قوربانی موشه ده ازی بابت زیبونی آزرگی کی از کول غدر پوربار و پور موسو یه تکدیو موشه پورموشت شونه و ایره لهجے زیبونی دری ده ایساب مئیره. و تأکید کد کی مو باید قد  تئ جوری دیدونی یگدیگے خو قتی قتی، زیبون خوره زینده بیلی و دیست- پئیچه شونی تا زووستون مو ازی باد ده زیبونی آبئی گی خو سماغ بیگره و سائیب تالیم شونه.

دوومنه توره گوئ ازی جمشود کی جئیرکتو نثار احمد کوهزاد بود. بابت ۳ چیز توره گوفت:

۱_ ــ  ۲۱ فبروری (تاریخچے زیبونی آبئ گی).

۲_ ــ برچی زیبونی آزرگی  پس پورتو شوده؟

۳_ ــ بین السانی  هماهنگی.

نثار احمد کوهزاد گوفت:  تا غئیدی کی مو زیبونای یگدیگے خوره تامول نتینی، گیرو یه کی تامول اجتمایی موسو بیگره. پگ قومای کی ده پاکیستان زیندگی مونه باید رقم روقومی زیندگی کدو، رسم و روسوم  و زیبونی یگدیگے خوره قد قاش- پیشنے واز تامول کده ده مونتیقے خو آر رقم فرهنگ ره از غووچی دیل قبول کنه کی تانا قد امزی چیز مو ناتامو مومنی.

نثار احمد کوهزاد ای ره ام گوفت کی: اگر آدم بلد‏‏‍ے بال بورشو شودونی زیبون خود خو تکو و کوشیش کینه، مانای شی دوشمنی قد دیگه زیبونا نیسته. مو پک زیبونای دنیا ره گیرنگ و قدرتو فکر کیده و احترام شی مونی، و ای ره ام میخائی که تمام توره گورائ مختلف زیبونا، زیبونی آزرگی ره ام قدر کینه.  تا کی ده کومک زیبونا، هماهنگی و نیزدیکی ام ده منے تمام اقوام و باشیندائ بلوچستان و پوره پاکستان‎ ده وجود بایه. نثار احمد کوهزاد  تأکید کد کی مو آزره استے و بلے آزره بودون خو فخر کیده موگی کی مردوم آزره امو رقم کی یگ الئیده قوم  ایساب موشه، زیبون شی ام الئیده یه و از نظر نژادی مو ترک استے و زیبونی آزرگی از خنواری زیبونی “اورال آلتائی” موسو گریفته و قد “فارسی” اید  رقم تالوق پئیدا نمونه و ندره.

ده آخیر مینکلی آر سے اکیڈمی و اوکومت  یک “قرارداد” نمیشته شد و از اوکومت تلبیسته شود کی بلدے بال بورشوی تمام زیبونا کی ده بین شاری بلوچستان کی قنجیغے شی توره گوئی موشه، اوشرون خو بیگره.

برچسب‌ها

دیدگاهتان را بنویسید