اعلامیه جنبش مقاومت برای عدالت در قبال فاجعه خونین بهسود

طوریکه مردم افغانستان آگاهی دارند که مردم ملکی، بیگناه وغیر مسلح بهسود، بدستور قوماندان امنیه ولا یت میدان – وردک بخاطر اعتراض مسالمت آمیز شان به رگبار بسته شدند، در نتیجه ۱۲ نفر شهید و بیش از ۳۰ نفر زخم برداشتند. اما قوماندان امنیه ، تلاش کرد تا به همه این دروغ آشکار را بقبولاند که « گویا افراد مسلح علیپور بر نیروهای دولتی حمله کرده اند وآنها ازخود ناگزیر به دفاع شده اند.» این خبر کاذب را رسانه های دیداری ، شنیداری ونوشتاری مغرض ومتعصب با بوق وکرنا پخش کردند که افراد مسلح علیپوربرنیروهای دولتی دربهسود حمله کرده اند. درحالیکه یک نفر از اعضای جبهه مقاومت در میان مردم نبوده است. واین مردم ملکی بودند که با این اعتراض شان خواستند نگرانی شان را از حضور درازمدت قطعات خاص وکوماندو درولسوالی های بهسود به خصوص ولسوالی حصه اول، ابراز داشتند. در واقع مردم میخواستند که به این پرسش شان پاسخ داده شود، که چرا این قوت های نظامی به رغم امنیت سراسری مناطق بهسود ، صلح وآرامش در ولسوالی های بهسود مانور میدهند؟ و پشت این حضور سنگین نظامی (تانک ها و سلاح ثقیل) چه اهدافی نهفته است؟ اما نیروهای نظامی دولتی تحت قومانده الله داد فدایی، بجا ی اینکه به پرسش های مردم ملکی بهسود پاسخ بدهند، آنها را با تانک و مسلسل به رگبار بستند، وحتی از روی جسد خونین شهدا با تانک عبورکردند.
بعد از بروز این فاجعه خونین و آتش گشودن به روی مردم ملکی، قوماندان امنیه به کارکنان صحی اجازه نداد تا زخمی هارا تداوی کنند وزخمیها ساعت ها در هوای سردو یخبندان بهسود روی برف ماندند. وعده ای هم جان دادند. قوماندان امنیه حدود ۳۰۰ نفر از موسفیدان ، جو انان ونوجوانان را گروگان گرفت ودر این مدت گروگان هارا به شدت شکنجه کردند، « هزاره وشیعه » گفته توهین ولت وکوب کردند. چون در جریان وقوع این حادثه خونین، اجازه پوشش خبری به هیچ یک از رسانه های محلی داده نشد، افراد قوماندان، شهدا را به پشت خواباندند ودر گردن برخی از آنها تفنگ آویختند، ویا بمب های دستی را در جیب وکمرش بستند، بنام اینکه «افراد مسلح علیپور» اند، فیلم برداری وعکاسی کردند تا به «هیئت حقیقت یاب» این مستندات کاذب را نشان بدهند. هنگامیکه اعضا ی خانواده گروگان ها به قوماندنی امنیه ولسوالی برای احوالگیری از اعضای خانواده ای به گروگان رفته ای خود رفتند، آنها را نه تنها اهانت کردند بلکه لت وکب هم نمودند.
در روزهای نخست که هیئت از کابل رسید. آنها تقریبا دوروز با مردم دیداری نداشتند. درقوماندانی ولسوالی با الله داد فدایی، خلوت کردند. بدون شک که در این مدت مستندات جعلی را قوماندان امنیه به آنها تسلیم داده است. بعد از دوروز هیئت با مردم دیدار نمود وشاهدان این رویداد خونین، هرکدام داستان شهادت وزخمیان مردم ملکی را به صراحت به هیئت حقیقت یاب ابراز داشتند که ویدیوهای آنها موجود اند. هیئت باری در حضور جنرال مراد وجنرالا ن دیگر، خانواده های شهدا وشاهدان عینی رویداد، هیچ پاسخی در قبال استدلا ل مردم نداشتند و مجبور شدند که در ظاهر گفته های شاهدان عینی وخانواده ها ی شهدارا تایید کنند. چون واقع بینانه، مستند و صادقانه از این رخداد فاجعه بار وخونین پرده برداشتند. مردم در جریان این مجلس ومجالس دیگر به صراحت گفتند که: «جبهه مقاومت وافراد علیپور در این حادثه هیچ نقشی نداشتند.» هیئت حقیقت یاب، زمانیکه مجاب شدند وهیچ استدلالی برای متهم سازی جنبش مقاومت وشخص فرمانده علیپور، نیافتند، افراد مهم هیئت دیروز با چرخبال به کابل برگشتند وقوماندان امنیه میدان – وردک را که متهم اصلی این فاجعه خونین است، بنام اینکه ما اورا به سارنوالی معرفی میکنیم، با خود بردند. قابل یاد آوری است که با هیئت حقیقت یاب فرمانده علیپور و یا هم کدام نماینده جنبش مقاومت برای عدالت، دیداری نکرده است. چون جنبش مقاومت نه طرف قضیه بوده ونه هم نیازی به این دیدار احساس میکرده است .با وجود که هیئت تقاضای دیدار را داشتند. ولی این دیدار بدان معنا بود که جبهه مقاومت یک طرف قضیه است. تنها این مردم وخانواده های شهدا یک طرف قضیه را تشکیل میدادند.
امروز هم ۱۱ چرخبال در دونوبت برفراز حصه اول بهسود پرواز کردند. انداخت های منفردانه ای براهداف نامعین انجام دادند. تا به این وسیله شاخ وشانه برای حملات بعدی نشان بدهند. از جمله یک چرخبال در نزدیک ولسوالی حصه اول بهسود نشست کرد، گفته شده است که نیروهای جدید کوماندو را با نیروهای قبلی تعویض کرده وهم معاون قوماندان فدایی بجای او به عنوان قوماندان نیروهای نظامی تعیین شده است.
جنبش مقاومت برای عدالت با این اعلامیه به آگاهی جامعه سرفراز خود میرساند که مانورهای امروزی چرخبال ها نشان میدهد که نیروهای هزاره ستیز، ماجراجو و تمامیت خواه، دست از لجاجت برنخواهند داشت. با وجود که جبهه مقاومت در این مدت از خود خویشتن داری وشکیبایی استثنایی نشان داده است. اما اگر عده ای از عناصر مغرض، نفاق افگن دردرون دولت بخواهند که حملات تازه ای را سامان ببخشند، جنبش مقاومت برای عدالت تحت رهبری فرمانده علیپور با تمام توان برای دفاع از مردم خود آماده بوده واز هیچگونه جانبازی دریغ نمیکند. اما برای ملت ومردم خود در هرکجایی که قرار دارند، این پیام را میرساند که با همبستگی تاریخی برا ی دفاع ازعزت ، شرف، ناموس ، سرزمین و هستی تان آماده باشید. و با این همبستگی تان نگذارید که مردم تان را در روز روشن به رگبار ببندند وبعد اتهام این جنایت جنگی شان را در پای سنگرداران تان بنویسند.
جنبش مقاومت برای عدالت
قرار گاه مرکزی
۱۶ دلو ۱۳۹۹ خورشیدی

In this article

Join the Conversation