حمله حکومت بالای مردم هزاره جبرییل یک خطای استراتژیک بود

859 0

ذوالفقار امید
در هرات کسانی هستند که هزاران نفر مسلح غیر مسوول دارند و‌ هردم‌ حکومت را اخطار می‌دهند و مولوی انصاری مردم را به قیام برای سرنگونی نظام دعوت نمودند ولی حکومت در واکنش رسمی خود از برخورد در چوکات قانون خبر داده است. آقای حبیب الله غوریانی به کرات گفته است که از نظام حمایت میکند و همکار حکومت است ‌ولی حکومت محلی هرات با تانگ، هاموی و رینجر بالای جبرییل ‌و خانه مسکونی آقای حبیب الله غوریانی حمله نمودند. در قدم اول برای مردم جبرییل وحشت و دهشت خلق نمودند و در قدم دوم تعداد کثیری از زنان، کودکان، پیر و جوان بیگناه شهید و زخمی شده اند.

حکومت محلی هرات با تانگ، هاموی و رینجر بالای جبرییل ‌و خانه مسکونی آقای حبیب الله غوریانی حمله نمودند.


رهبری حکومت نیک میدانند که حمله بالای تظاهرات کنندگان بهسود یک عمل اشتباه و ناسنجیده شده بود، فاصله میان حکومت و مردم را بیشتر و بی اعتمادی مردم نسبت به نیت مغرضانه حکومت را عمیق تر ساخت و از طرف دیگر خونهای به ناحق ریخته شده مردم دامن مسوولین و حاکمین تبعیضه پیشه را به زودی خواهد گرفت.


شاید دید رهبری حکومت این باشد که هزاره ها از حکومت و تصمیم گیری های کلان به حاشیه رانده شده اند، نفاق درونی، حملات ‌پیهم حکومت و تروریستان اینها را ضعیف ساخته اند و از دست شان کار ساخته نیست، حمله بالای مدافعین هزاره از یکطرف جرات و شجاعت هزاره ها ضرب صفر میشود و از طرف دیگر با چنین حملات زورمندان از اقوام دیگر هم ادب میشوند با زبان بی زبانی برای آنها هم فهمانده میشوند که رهبری حکومت با شما مدارا میکنند ورنه میتوانند مانند مدافعین مردم هزاره بالای شما هم حمله نمایند.


حملات و برخوردهای دوگانه حکومت بالای مدافعین هزاره یکی پی دیگری غیر قابل قبول و غیر قابل بخشش میباشد چنین حرکت های ناسنجیده شده نه تنها که مدافعین را ضعیف نساخته اند بلکه حمایت های گسترده ‌و بی سابقه مردم را به همراه داشته اند. درین میان حکومت اعتماد مهم‌ترین و بزرگترین متحد(هزاره ها) خود را از دست داده است.


ما برخوردهای دوگانه را در راس و قاعده حکومت میبینیم، چنین برخوردها و سیاست های غیر انسانی چندین قرن است که افغانستان را به یک افغانستان وابسته، فقیر، و به مرکز خشونت ‌و تروریسم تبدیل نموده است، روشن است با سیاست های تبعیض آمیز افغانستان آباد نشده و آباد هم نخواهد شد.


اخیرا نخبگان هزاره جلسات ‌و مشوره های جدی را بدور از رسانه ی شدن میان خود داشته اند؛ قوانین نانوشته و چرایی اینکه یک هزاره در راس قوای ثلاثه، در راس وزارت خانه ها و ادارات کلیدی قرار گرفته نمیتوانند بار بار به بحث گرفته شد، حضور یک فیصدی هزاره ها در قدرت، ثروت و هویت ملی و دادن سه وزرات درجه سه بی صلاحیت، دوام گروگانگیری، و حمله بالای مدافعین مردم هزاره را بزرگترین اهانت و تحقیر دانسته راه حل های متفاوت پیشنهاد و بر عملی شدن تاکیدگردید.


روزهای نزدیک شاهد اتحاد سراسری هزاره ها و ایستادن در مقابل سیاست تبعیض آمیز، حملات مسلحانه کور و شاهد تلاش های جدی برای نجات شان از مرگ تدریجی خواهیم بود.
خواست ما از مردم اینست که اتحاد خود را حفظ نمایند و در مقابل سیاست های تبعیض آمیز متحد بایستند و متحد عمل نمایند.


پنجشنبه ۱۴ حوت ۱۳۹۹

برچسب‌ها

دیدگاهتان را بنویسید