اعلامیه جنبش مقاومت درتقبیح بازداشت وکیل مهدی راسخ

مهدی راسخ نماینده ولایت میدان – وردک در مجلس نمایندگان ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی در ساحه حصه اول بهسود و در منطقه‌ی «دهن قرغوی » بعد از محاصره نیروهای اردو دستگیر و به بامیان انتقال یافته است. موتر حامل وکیل مهدی راسخ هنگام برگشت ازگلزار شهدای بهسود مورد اصابت چندین فیر مرمی قرار گرفت، در نتیجه یک محافظ اش زخمی گردید، ولی خود وسایرمحافظانش ازسلامتی برخوردار است. آخرین گزارشات میرساند که وکیل راسخ دربامیان تحت نظارت قرار دارد.
وکیل راسخ برای زیارت گلزار شهدای بهسود و شرکت در فاتحه ای این شهدا به بهسود رفته بود وبه عنوان نماینده مردم از فامیل های شهدا دلجویی میکرد. امابرخلاف تمام نورمهای حقوقی و مصئونیت کامل پارلمانی، اورا محاصره کرده وبالایش فیر کردند. جنبش مقاومت برای عدالت درحالیکه این عمل نیروهای دولتی را به شدت تقبیح ومحکوم میکند، بدینوسیله هشدار میدهد که هرچه زودتر به بازداشت وکیل مهدی راسخ پایان داده شود. در غیر آن مردم ما از وکیل دلسوز، صادق ومتعهد خود در بهسود وکابل دفاع نموده و دست به اعتراضات گسترده میزند وتداوم بازداشت وکیل راسخ را هرگز تحمل کرده نمیتواند. همچنان جنبش مقاومت از شخص رئیس پارلمان آقای میرر حمان رحمانی میخواهد که در مورد بازداشت وکیل مهدی راسخ مداخله کرده وازاین عضو فعال پارلمان به دفاع برخیزد. رهایی بدون قیدو شرط وکیل راسخ باید فوری انجام شود، در غیر آن تبعات این بازداشت برای دولت اشرف غنی بسیار سنگین تمام خواهد شد.

In this article

Join the Conversation