تصاویر: مراسم یاد بود از شهدای لیسه سیدالشهدا از طرف دانشجویان افغانستانی مقیم تهران

مراسم شمع افروزی واتحاف دعا به یاد بود از شهدای دانایی لیسه سیدالشهدا از سوی دانشجویان افغانستانی مقیم تهران برگزار شد.
عکس: محمد صادق صداقت

In this article

Join the Conversation