پرچم هزارستان

پرچم ملی هزارستان

بر اساس ماده ۳۷ منشور هزارستان

۱. پرچم هزارستان ترکیب سه رنگ زرد، سپید و آبی می باشد که به شکل افقی از پایین به بالا کنار هم قرار گرفته اند.

۲. زرد، ریشه و تبار هزاره است و با کوهستان های هزارستان از یک خانواده رنگ می باشد.

۳. سپید، پاکی و راستی ست. با زمستان هزارستان همخوان است و در کنار زرد و آبی، یکی از رنگ های بیشتر استفاده شده در لباس هزاره است.

۴. آبی، نشان کار است، توسعه و پیشرفت و آبادی است. استعداد، توانایی، خواست و عملکرد ملی هزاره است.

In this article

Join the Conversation