سخنرانی ستاره محمدی، در شورای حقوق بشر سازمان ملل راجع به وضعیت مردم هزاره در افغانستان

سپاس از شما آقای رئیس، من ستاره محمدی هستم.
طالبان از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ یک کارزار سازمان یافته را علیه حقوق بشر در افغانستان به راه انداخته اند که تمام گروه های آزاد اندیش، زنان، تاجیک ها، اوزبیک ها، هزاره ها، پشتون ها و اقلیت ها از ان متاثر شده اند.
با اینکه افغانستان سرزمین اقلیت های قومی است، هزاره ها، یکی از قربانیان نظام سرکوبگر طالبان هستند و بسیار مهم است که خشونت های سازمان یافته علیه این جامعه که مصداق جرم نسل کشی است، به رسمیت شناخته شود. به رسمیت شناسی این خشونت های سیستماتیک باید به گام های معنادار و عملی برای مستندسازی این جرایم بیانجامد و اقدام های عملی برای حفاظت هزاره ها در مقابل سرکوب، از دست دادن زمین و محرومیت بیشتر روی دست گرفته شود.
جنایات سیستماتیک علیه هزاره ها، عوامل پیچیده ای دارد که شامل قومیت، مذهب و حمایت آنها از ارزش های دموکراتیک می شود. به همین دلیل، وضعیت هزاره ها نشان دهنده نقض سیستماتیک گسترده حقوق بشر توسط طالبان است.
در داخل کشور، هزاره ها به کلی از نظام حکومت داری طالبان حذف شده اند. در عین حال تبعیض سیستماتیک و ساختاری علیه هزاره ها هم مایه نگرانی عمیق ماست. طالبان شم کمک های بشردوستانه بین المللی مناطق هزاره نشین را به ساحات دیگر میان حامیان خود تقسیم می کنند.
چندین گروه از هزاره ها از مناطق مختلف کشور از سرزمین های ابایی خود به صورت اجباری کوچانده شده اند. این کوچاندن های اجباری یکی از مصداق های نسل کشی است.
در نظام قضایی طالبان، هزاره ها در سطوح اداری و ولسوالی ها با تبعیض مواجه اند. بازگشت طالبان وضعیتی را بوجود آورده است که در ان یک گروه قومی، اغلب پشتون ها کاملا بر هزاره ها مسلط شده اند. هم به لحاظ سیاسی، هم از نظر اقتصادی و هم در بخش فرهنگی.
طالبان تمام کارمندان هزاره را بدون استثناء از نظام محاکم افغانستان پاکسازی کرده اند. به شمول مناطقی که عمدتا هزاره نشین است. زنان هزاره به دلیل عوامل پیچیده نظیر جنسیت، مذهب و قومیت بیشتر آسیب پذیر هستند. هزاره ها با تبعیض گسترده و همه جانبه مواجه اند که آنها را در تمام ابعاد و شئون زندگی شان متاثر می سازد.
به تاریخ ۱۶ مارچ سال جاری میلادی بر اساس قطعنامه ۲۶۷۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد، ماموریت یوناما برای یک سال دیگر تمدید شد. شورای امنیت در همان روز قطعنامه ۲۶۷۹ را هم به تصویب رساند که بر اساس ان این نهاد مسئولیت دارد وضعیت حقوق بشری در افغانستان را بررسی و ارزیابی کند.
سازمان ملل متحد باید از محکوم نمودن لفظی سرکوب گری طالبان فراتر برود و یک کمیته مستقل تحقیقاتی تشکیل بدهد که به صورت همه جانبه و جامع موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان را مستند کند و زمانیکه مردم افغانستان نظام طالبانی را سرنگون کردند از ان اسناد استفاده صورت بگیرد و تاکید می کنم که طالبان قطعا برانداخته خواهد شد. هزاره ها می خواهند بدانند که در کنار رساندن غذا و دارو برای نجات زندگی آنها، سازمان ملل اسناد و مدارک جرایم علیه بشریت را که طالبان مرتکب می شوند به صورت دایمی ثبت نماید.
قطعنامه ۲۶۷۹ شورای امنیت سازمان ملل از این سازمان می خواهد که تا تاریخ ۱۷ نوامبر سال جاری میلادی یک ارزیابی مستقل از نقض حقوق بشر به خصوص زنان و دختران مربوط به اقلیت های قومی در افغانستان به سر منشی عمومی این سازمان ارایه دهد.
آقای رئیس، زمان ان فرارسیده است که شورای حقوق بشر سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان اقدام های عملی را برای توقف خشونت های سازمان یافته علیه هزاره ها روی دست بگیرند. طالبان سنی مذهب و داعش شاخه خراسان به صورت فرسایشی و آرام هزاره ها را نسل کشی می کنند.
دولت های مهاجرپذیر باید هراس موجه هزاره ها از خشونت های سازمان یافته را به رسمیت بشناسند و آنها را شامل برنامه های حمایت بشردوستانه خویش قرار بدهند.
من از اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست می کنم که خشونت های سازمان یافته علیه هزاره ها را به رسمیت بشناسند و باید تمام آنچه را که در توان خود دارد برای توقف این خشونت ها به کار گیرد.
این بیانیه از انگلیسی به فارسی برگردانده شده است.

In this article

Join the Conversation